ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد معانی جو، فاطمه بارونی نجف آبادی، سعید خدابخش، سعیده رحمانی، (1396). بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، 1-10. magiran.com/p1812811
Mohammad Maanijou , F. Baroni Najaf Abad, S. Khodabakhsh, S. Rahmani, (2018). The study of hydrogeochemical and assessment of water quality of Shavour River, Shush, Khuzestan province, Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), 1-10. magiran.com/p1812811
محمد معانی جو، فاطمه بارونی نجف آبادی، سعید خدابخش، سعیده رحمانی، بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان. مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1396؛ 11(22): 1-10. magiran.com/p1812811
Mohammad Maanijou , F. Baroni Najaf Abad, S. Khodabakhsh, S. Rahmani, The study of hydrogeochemical and assessment of water quality of Shavour River, Shush, Khuzestan province, Journal of New Findings in Applied Geology, 2018; 11(22): 1-10. magiran.com/p1812811
محمد معانی جو، فاطمه بارونی نجف آبادی، سعید خدابخش، سعیده رحمانی، "بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 11، شماره 22 (1396): 1-10. magiran.com/p1812811
Mohammad Maanijou , F. Baroni Najaf Abad, S. Khodabakhsh, S. Rahmani, "The study of hydrogeochemical and assessment of water quality of Shavour River, Shush, Khuzestan province", Journal of New Findings in Applied Geology 11, no.22 (2018): 1-10. magiran.com/p1812811
محمد معانی جو، فاطمه بارونی نجف آبادی، سعید خدابخش، سعیده رحمانی، (1396). 'بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، صص.1-10. magiran.com/p1812811
Mohammad Maanijou , F. Baroni Najaf Abad, S. Khodabakhsh, S. Rahmani, (2018). 'The study of hydrogeochemical and assessment of water quality of Shavour River, Shush, Khuzestan province', Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), pp.1-10. magiran.com/p1812811
محمد معانی جو؛ فاطمه بارونی نجف آبادی؛ سعید خدابخش؛ سعیده رحمانی. "بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11 ،22 ، 1396، 1-10. magiran.com/p1812811
Mohammad Maanijou ; F. Baroni Najaf Abad; S. Khodabakhsh; S. Rahmani. "The study of hydrogeochemical and assessment of water quality of Shavour River, Shush, Khuzestan province", Journal of New Findings in Applied Geology, 11, 22, 2018, 1-10. magiran.com/p1812811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال