ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم برارپور ، سعید میرزایی، میثم چاله چاله، (1397). اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH، فصلنامه طب انتظامی، 7(2)، 51-55. magiran.com/p1812833
E. Bararpour , S. Mirzaee, M. Chale Chale, (2018). The Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadet's University of Imam Ali, Journal of Police Medicine, 7(2), 51-55. magiran.com/p1812833
ابراهیم برارپور ، سعید میرزایی، میثم چاله چاله، اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH. فصلنامه طب انتظامی، 1397؛ 7(2): 51-55. magiran.com/p1812833
E. Bararpour , S. Mirzaee, M. Chale Chale, The Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadet's University of Imam Ali, Journal of Police Medicine, 2018; 7(2): 51-55. magiran.com/p1812833
ابراهیم برارپور ، سعید میرزایی، میثم چاله چاله، "اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH"، فصلنامه طب انتظامی 7، شماره 2 (1397): 51-55. magiran.com/p1812833
E. Bararpour , S. Mirzaee, M. Chale Chale, "The Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadet's University of Imam Ali", Journal of Police Medicine 7, no.2 (2018): 51-55. magiran.com/p1812833
ابراهیم برارپور ، سعید میرزایی، میثم چاله چاله، (1397). 'اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH'، فصلنامه طب انتظامی، 7(2)، صص.51-55. magiran.com/p1812833
E. Bararpour , S. Mirzaee, M. Chale Chale, (2018). 'The Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadet's University of Imam Ali', Journal of Police Medicine, 7(2), pp.51-55. magiran.com/p1812833
ابراهیم برارپور ؛ سعید میرزایی؛ میثم چاله چاله. "اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH". فصلنامه طب انتظامی، 7 ،2 ، 1397، 51-55. magiran.com/p1812833
E. Bararpour ; S. Mirzaee; M. Chale Chale. "The Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadet's University of Imam Ali", Journal of Police Medicine, 7, 2, 2018, 51-55. magiran.com/p1812833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال