ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه جعفرصالحی، سیاوش طالع پسند، (1396). تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20(2)، 95. magiran.com/p1812851
Atefeh Jafarsalehi, Siavash Talepasand , (2018). Effect of Semantic Relevance and Emotional Valence on Associative Word Recognition, Psychological Research, 20(2), 95. magiran.com/p1812851
عاطفه جعفرصالحی، سیاوش طالع پسند، تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی. نشریه پژوهشهای روان شناختی، 1396؛ 20(2): 95. magiran.com/p1812851
Atefeh Jafarsalehi, Siavash Talepasand , Effect of Semantic Relevance and Emotional Valence on Associative Word Recognition, Psychological Research, 2018; 20(2): 95. magiran.com/p1812851
عاطفه جعفرصالحی، سیاوش طالع پسند، "تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی"، نشریه پژوهشهای روان شناختی 20، شماره 2 (1396): 95. magiran.com/p1812851
Atefeh Jafarsalehi, Siavash Talepasand , "Effect of Semantic Relevance and Emotional Valence on Associative Word Recognition", Psychological Research 20, no.2 (2018): 95. magiran.com/p1812851
عاطفه جعفرصالحی، سیاوش طالع پسند، (1396). 'تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی'، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20(2)، صص.95. magiran.com/p1812851
Atefeh Jafarsalehi, Siavash Talepasand , (2018). 'Effect of Semantic Relevance and Emotional Valence on Associative Word Recognition', Psychological Research, 20(2), pp.95. magiran.com/p1812851
عاطفه جعفرصالحی؛ سیاوش طالع پسند. "تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی". نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20 ،2 ، 1396، 95. magiran.com/p1812851
Atefeh Jafarsalehi; Siavash Talepasand . "Effect of Semantic Relevance and Emotional Valence on Associative Word Recognition", Psychological Research, 20, 2, 2018, 95. magiran.com/p1812851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال