ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی امامی جمعه، سپیده رضی ، (1396). اثبات شاکله وجودشناسی صدرایی با شالوده خداشناسی در نهج البلاغه، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، 111-124. magiran.com/p1813206
Mahdi Imamiijomeh, Sepideh Razi , (2017). Proving Sadra's Ontological Configuration of God through the Theological Foundation in Nahj al-Balaghah, Comparative Theology, 8(17), 111-124. magiran.com/p1813206
سید مهدی امامی جمعه، سپیده رضی ، اثبات شاکله وجودشناسی صدرایی با شالوده خداشناسی در نهج البلاغه. مجله الهیات تطبیقی، 1396؛ 8(17): 111-124. magiran.com/p1813206
Mahdi Imamiijomeh, Sepideh Razi , Proving Sadra's Ontological Configuration of God through the Theological Foundation in Nahj al-Balaghah, Comparative Theology, 2017; 8(17): 111-124. magiran.com/p1813206
سید مهدی امامی جمعه، سپیده رضی ، "اثبات شاکله وجودشناسی صدرایی با شالوده خداشناسی در نهج البلاغه"، مجله الهیات تطبیقی 8، شماره 17 (1396): 111-124. magiran.com/p1813206
Mahdi Imamiijomeh, Sepideh Razi , "Proving Sadra's Ontological Configuration of God through the Theological Foundation in Nahj al-Balaghah", Comparative Theology 8, no.17 (2017): 111-124. magiran.com/p1813206
سید مهدی امامی جمعه، سپیده رضی ، (1396). 'اثبات شاکله وجودشناسی صدرایی با شالوده خداشناسی در نهج البلاغه'، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، صص.111-124. magiran.com/p1813206
Mahdi Imamiijomeh, Sepideh Razi , (2017). 'Proving Sadra's Ontological Configuration of God through the Theological Foundation in Nahj al-Balaghah', Comparative Theology, 8(17), pp.111-124. magiran.com/p1813206
سید مهدی امامی جمعه؛ سپیده رضی . "اثبات شاکله وجودشناسی صدرایی با شالوده خداشناسی در نهج البلاغه". مجله الهیات تطبیقی، 8 ،17 ، 1396، 111-124. magiran.com/p1813206
Mahdi Imamiijomeh; Sepideh Razi . "Proving Sadra's Ontological Configuration of God through the Theological Foundation in Nahj al-Balaghah", Comparative Theology, 8, 17, 2017, 111-124. magiran.com/p1813206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال