ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود مطهری نسب، علیرضا آقاحسینی ، مجتبی سپاهی، (1396). خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تاکید بر وحدت گرایی و کثرت گرایی، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، 157-174. magiran.com/p1813209
Masoud Motahari Nasab, Alireza Agha Hosseini , Mojtaba Sepahi, (2017). A Civilizational Reading of Christian and Islamic Theology with Emphasis on Monism and Pluralism, Comparative Theology, 8(17), 157-174. magiran.com/p1813209
مسعود مطهری نسب، علیرضا آقاحسینی ، مجتبی سپاهی، خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تاکید بر وحدت گرایی و کثرت گرایی. مجله الهیات تطبیقی، 1396؛ 8(17): 157-174. magiran.com/p1813209
Masoud Motahari Nasab, Alireza Agha Hosseini , Mojtaba Sepahi, A Civilizational Reading of Christian and Islamic Theology with Emphasis on Monism and Pluralism, Comparative Theology, 2017; 8(17): 157-174. magiran.com/p1813209
مسعود مطهری نسب، علیرضا آقاحسینی ، مجتبی سپاهی، "خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تاکید بر وحدت گرایی و کثرت گرایی"، مجله الهیات تطبیقی 8، شماره 17 (1396): 157-174. magiran.com/p1813209
Masoud Motahari Nasab, Alireza Agha Hosseini , Mojtaba Sepahi, "A Civilizational Reading of Christian and Islamic Theology with Emphasis on Monism and Pluralism", Comparative Theology 8, no.17 (2017): 157-174. magiran.com/p1813209
مسعود مطهری نسب، علیرضا آقاحسینی ، مجتبی سپاهی، (1396). 'خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تاکید بر وحدت گرایی و کثرت گرایی'، مجله الهیات تطبیقی، 8(17)، صص.157-174. magiran.com/p1813209
Masoud Motahari Nasab, Alireza Agha Hosseini , Mojtaba Sepahi, (2017). 'A Civilizational Reading of Christian and Islamic Theology with Emphasis on Monism and Pluralism', Comparative Theology, 8(17), pp.157-174. magiran.com/p1813209
مسعود مطهری نسب؛ علیرضا آقاحسینی ؛ مجتبی سپاهی. "خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تاکید بر وحدت گرایی و کثرت گرایی". مجله الهیات تطبیقی، 8 ،17 ، 1396، 157-174. magiran.com/p1813209
Masoud Motahari Nasab; Alireza Agha Hosseini ; Mojtaba Sepahi. "A Civilizational Reading of Christian and Islamic Theology with Emphasis on Monism and Pluralism", Comparative Theology, 8, 17, 2017, 157-174. magiran.com/p1813209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال