ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه قندهاریزاده ، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری، (1397). اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو، نشریه روان پرستاری، 6(1)، 53-62. magiran.com/p1813757
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Fariborz Bagheri, (2018). The Effectiveness of Psychological Well-being Treatment on Clinical Syndrome and Positive and Negative Affect of Obsessive-Compulsive Patients, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(1), 53-62. magiran.com/p1813757
افسانه قندهاریزاده ، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری، اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو. نشریه روان پرستاری، 1397؛ 6(1): 53-62. magiran.com/p1813757
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Fariborz Bagheri, The Effectiveness of Psychological Well-being Treatment on Clinical Syndrome and Positive and Negative Affect of Obsessive-Compulsive Patients, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 2018; 6(1): 53-62. magiran.com/p1813757
افسانه قندهاریزاده ، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری، "اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو"، نشریه روان پرستاری 6، شماره 1 (1397): 53-62. magiran.com/p1813757
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Fariborz Bagheri, "The Effectiveness of Psychological Well-being Treatment on Clinical Syndrome and Positive and Negative Affect of Obsessive-Compulsive Patients", Iranian Journal of Psychiatric Nursing 6, no.1 (2018): 53-62. magiran.com/p1813757
افسانه قندهاریزاده ، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری، (1397). 'اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو'، نشریه روان پرستاری، 6(1)، صص.53-62. magiran.com/p1813757
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Fariborz Bagheri, (2018). 'The Effectiveness of Psychological Well-being Treatment on Clinical Syndrome and Positive and Negative Affect of Obsessive-Compulsive Patients', Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(1), pp.53-62. magiran.com/p1813757
افسانه قندهاریزاده ؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ فریبرز باقری. "اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو". نشریه روان پرستاری، 6 ،1 ، 1397، 53-62. magiran.com/p1813757
Afsaneh Gandaharizadeh ; Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf; Fariborz Bagheri. "The Effectiveness of Psychological Well-being Treatment on Clinical Syndrome and Positive and Negative Affect of Obsessive-Compulsive Patients", Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6, 1, 2018, 53-62. magiran.com/p1813757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال