ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا یعقوبی ، فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران، (1397). تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک، مجله پژوهش پرستاری ایران، 13(52)، 47-55. magiran.com/p1813946
Lila Yaghobi , Fatemeh Noghani, Elham Navab, Abbas Mehran, (2018). The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home, Iranian Journal of Nursing Research, 13(52), 47-55. magiran.com/p1813946
لیلا یعقوبی ، فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران، تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1397؛ 13(52): 47-55. magiran.com/p1813946
Lila Yaghobi , Fatemeh Noghani, Elham Navab, Abbas Mehran, The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home, Iranian Journal of Nursing Research, 2018; 13(52): 47-55. magiran.com/p1813946
لیلا یعقوبی ، فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران، "تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک"، مجله پژوهش پرستاری ایران 13، شماره 52 (1397): 47-55. magiran.com/p1813946
Lila Yaghobi , Fatemeh Noghani, Elham Navab, Abbas Mehran, "The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home", Iranian Journal of Nursing Research 13, no.52 (2018): 47-55. magiran.com/p1813946
لیلا یعقوبی ، فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران، (1397). 'تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 13(52)، صص.47-55. magiran.com/p1813946
Lila Yaghobi , Fatemeh Noghani, Elham Navab, Abbas Mehran, (2018). 'The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home', Iranian Journal of Nursing Research, 13(52), pp.47-55. magiran.com/p1813946
لیلا یعقوبی ؛ فاطمه نوغانی؛ الهام نواب؛ عباس مهران. "تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک". مجله پژوهش پرستاری ایران، 13 ،52 ، 1397، 47-55. magiran.com/p1813946
Lila Yaghobi ; Fatemeh Noghani; Elham Navab; Abbas Mehran. "The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home", Iranian Journal of Nursing Research, 13, 52, 2018, 47-55. magiran.com/p1813946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال