ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی سید علی تبار، علی سروستانی ، مجتبی حبیبی، کبری قادری، مریم فلاحت پیشه، (1396). ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(6)، 86-96. magiran.com/p1813992
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Ali Sarvestani , Mojtaba Habibi, Kobra Ghaderi, Maryam Falahatpisheh, (2018). Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY), Ilam University of Medical Science, 25(6), 86-96. magiran.com/p1813992
سید هادی سید علی تبار، علی سروستانی ، مجتبی حبیبی، کبری قادری، مریم فلاحت پیشه، ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1396؛ 25(6): 86-96. magiran.com/p1813992
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Ali Sarvestani , Mojtaba Habibi, Kobra Ghaderi, Maryam Falahatpisheh, Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY), Ilam University of Medical Science, 2018; 25(6): 86-96. magiran.com/p1813992
سید هادی سید علی تبار، علی سروستانی ، مجتبی حبیبی، کبری قادری، مریم فلاحت پیشه، "ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 25، شماره 6 (1396): 86-96. magiran.com/p1813992
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Ali Sarvestani , Mojtaba Habibi, Kobra Ghaderi, Maryam Falahatpisheh, "Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY)", Ilam University of Medical Science 25, no.6 (2018): 86-96. magiran.com/p1813992
سید هادی سید علی تبار، علی سروستانی ، مجتبی حبیبی، کبری قادری، مریم فلاحت پیشه، (1396). 'ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(6)، صص.86-96. magiran.com/p1813992
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Ali Sarvestani , Mojtaba Habibi, Kobra Ghaderi, Maryam Falahatpisheh, (2018). 'Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY)', Ilam University of Medical Science, 25(6), pp.86-96. magiran.com/p1813992
سید هادی سید علی تبار؛ علی سروستانی ؛ مجتبی حبیبی؛ کبری قادری؛ مریم فلاحت پیشه. "ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25 ،6 ، 1396، 86-96. magiran.com/p1813992
Sayed Hadi Sayed Alitabar; Ali Sarvestani ; Mojtaba Habibi; Kobra Ghaderi; Maryam Falahatpisheh. "Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY)", Ilam University of Medical Science, 25, 6, 2018, 86-96. magiran.com/p1813992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال