ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Rigi Manesh , Mohammad Reza Arab, Fereydoon Sargolzaei Aval, Mohamad Ali Mashhadi, Narjes Sargolzaei, Mohsen Mir, Masoud Shahraki Salar, (2018). Cisplatin Induce Changes of Cell Surface Glycoconjugates in Germinal Epithelium of Seminiferous Tubules, Anatomical Sciences Journal, 14(1), 31-36. magiran.com/p1814347
Mohammad Rigi Manesh , Mohammad Reza Arab, Fereydoon Sargolzaei Aval, Mohamad Ali Mashhadi, Narjes Sargolzaei, Mohsen Mir, Masoud Shahraki Salar, Cisplatin Induce Changes of Cell Surface Glycoconjugates in Germinal Epithelium of Seminiferous Tubules, Anatomical Sciences Journal, 2018; 14(1): 31-36. magiran.com/p1814347
Mohammad Rigi Manesh , Mohammad Reza Arab, Fereydoon Sargolzaei Aval, Mohamad Ali Mashhadi, Narjes Sargolzaei, Mohsen Mir, Masoud Shahraki Salar, "Cisplatin Induce Changes of Cell Surface Glycoconjugates in Germinal Epithelium of Seminiferous Tubules", Anatomical Sciences Journal 14, no.1 (2018): 31-36. magiran.com/p1814347
Mohammad Rigi Manesh , Mohammad Reza Arab, Fereydoon Sargolzaei Aval, Mohamad Ali Mashhadi, Narjes Sargolzaei, Mohsen Mir, Masoud Shahraki Salar, (2018). 'Cisplatin Induce Changes of Cell Surface Glycoconjugates in Germinal Epithelium of Seminiferous Tubules', Anatomical Sciences Journal, 14(1), pp.31-36. magiran.com/p1814347
Mohammad Rigi Manesh ; Mohammad Reza Arab; Fereydoon Sargolzaei Aval; Mohamad Ali Mashhadi; Narjes Sargolzaei; Mohsen Mir; Masoud Shahraki Salar. "Cisplatin Induce Changes of Cell Surface Glycoconjugates in Germinal Epithelium of Seminiferous Tubules", Anatomical Sciences Journal, 14, 1, 2018, 31-36. magiran.com/p1814347
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال