ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ادریس بذرافشان، شهین احمدی ، (1396). بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، 58-69. magiran.com/p1814691
Edris Bazarafshan, Shahin Ahmadi , (2017). Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics, Journal of Health Research in Community, 3(3), 58-69. magiran.com/p1814691
ادریس بذرافشان، شهین احمدی ، بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1396؛ 3(3): 58-69. magiran.com/p1814691
Edris Bazarafshan, Shahin Ahmadi , Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics, Journal of Health Research in Community, 2017; 3(3): 58-69. magiran.com/p1814691
ادریس بذرافشان، شهین احمدی ، "بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 3، شماره 3 (1396): 58-69. magiran.com/p1814691
Edris Bazarafshan, Shahin Ahmadi , "Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics", Journal of Health Research in Community 3, no.3 (2017): 58-69. magiran.com/p1814691
ادریس بذرافشان، شهین احمدی ، (1396). 'بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، صص.58-69. magiran.com/p1814691
Edris Bazarafshan, Shahin Ahmadi , (2017). 'Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics', Journal of Health Research in Community, 3(3), pp.58-69. magiran.com/p1814691
ادریس بذرافشان؛ شهین احمدی . "بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3 ،3 ، 1396، 58-69. magiran.com/p1814691
Edris Bazarafshan; Shahin Ahmadi . "Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics", Journal of Health Research in Community, 3, 3, 2017, 58-69. magiran.com/p1814691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال