ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جولایی، رویا پیروی، حبیب الله اسماعیلی، دامون کتابی، آسیه متعلمی ، (1396). بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، 34-45. magiran.com/p1814693
Fatemeh Joulaei, Roya Peiravi, Habibollah Esmaily, Damon Ketabi, Asiyeh Moteallemi , (2017). Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016, Journal of Health Research in Community, 3(3), 34-45. magiran.com/p1814693
فاطمه جولایی، رویا پیروی، حبیب الله اسماعیلی، دامون کتابی، آسیه متعلمی ، بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1396؛ 3(3): 34-45. magiran.com/p1814693
Fatemeh Joulaei, Roya Peiravi, Habibollah Esmaily, Damon Ketabi, Asiyeh Moteallemi , Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016, Journal of Health Research in Community, 2017; 3(3): 34-45. magiran.com/p1814693
فاطمه جولایی، رویا پیروی، حبیب الله اسماعیلی، دامون کتابی، آسیه متعلمی ، "بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 3، شماره 3 (1396): 34-45. magiran.com/p1814693
Fatemeh Joulaei, Roya Peiravi, Habibollah Esmaily, Damon Ketabi, Asiyeh Moteallemi , "Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016", Journal of Health Research in Community 3, no.3 (2017): 34-45. magiran.com/p1814693
فاطمه جولایی، رویا پیروی، حبیب الله اسماعیلی، دامون کتابی، آسیه متعلمی ، (1396). 'بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، صص.34-45. magiran.com/p1814693
Fatemeh Joulaei, Roya Peiravi, Habibollah Esmaily, Damon Ketabi, Asiyeh Moteallemi , (2017). 'Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016', Journal of Health Research in Community, 3(3), pp.34-45. magiran.com/p1814693
فاطمه جولایی؛ رویا پیروی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ دامون کتابی؛ آسیه متعلمی . "بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3 ،3 ، 1396، 34-45. magiran.com/p1814693
Fatemeh Joulaei; Roya Peiravi; Habibollah Esmaily; Damon Ketabi; Asiyeh Moteallemi . "Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016", Journal of Health Research in Community, 3, 3, 2017, 34-45. magiran.com/p1814693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال