ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بلقن ابادی، امیر نیرابادی، محمد طاهری، (1396). بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، 25-33. magiran.com/p1814694
Somayeh Bolghanabadi , Amir Nayerabadi, Mohhamad Taheri, (2017). Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017, Journal of Health Research in Community, 3(3), 25-33. magiran.com/p1814694
سمیه بلقن ابادی، امیر نیرابادی، محمد طاهری، بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1396؛ 3(3): 25-33. magiran.com/p1814694
Somayeh Bolghanabadi , Amir Nayerabadi, Mohhamad Taheri, Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017, Journal of Health Research in Community, 2017; 3(3): 25-33. magiran.com/p1814694
سمیه بلقن ابادی، امیر نیرابادی، محمد طاهری، "بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 3، شماره 3 (1396): 25-33. magiran.com/p1814694
Somayeh Bolghanabadi , Amir Nayerabadi, Mohhamad Taheri, "Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017", Journal of Health Research in Community 3, no.3 (2017): 25-33. magiran.com/p1814694
سمیه بلقن ابادی، امیر نیرابادی، محمد طاهری، (1396). 'بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، صص.25-33. magiran.com/p1814694
Somayeh Bolghanabadi , Amir Nayerabadi, Mohhamad Taheri, (2017). 'Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017', Journal of Health Research in Community, 3(3), pp.25-33. magiran.com/p1814694
سمیه بلقن ابادی؛ امیر نیرابادی؛ محمد طاهری. "بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3 ،3 ، 1396، 25-33. magiran.com/p1814694
Somayeh Bolghanabadi ; Amir Nayerabadi; Mohhamad Taheri. "Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017", Journal of Health Research in Community, 3, 3, 2017, 25-33. magiran.com/p1814694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال