ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش جعفری ، بهرام حبیبی هوشمند، علی ماهر، (1396). رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، 12-24. magiran.com/p1814695
Mehrnoosh Jafari , Bahram Habibi Houshmand, Ali Maher, (2017). Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016, Journal of Health Research in Community, 3(3), 12-24. magiran.com/p1814695
مهرنوش جعفری ، بهرام حبیبی هوشمند، علی ماهر، رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1396؛ 3(3): 12-24. magiran.com/p1814695
Mehrnoosh Jafari , Bahram Habibi Houshmand, Ali Maher, Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016, Journal of Health Research in Community, 2017; 3(3): 12-24. magiran.com/p1814695
مهرنوش جعفری ، بهرام حبیبی هوشمند، علی ماهر، "رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 3، شماره 3 (1396): 12-24. magiran.com/p1814695
Mehrnoosh Jafari , Bahram Habibi Houshmand, Ali Maher, "Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016", Journal of Health Research in Community 3, no.3 (2017): 12-24. magiran.com/p1814695
مهرنوش جعفری ، بهرام حبیبی هوشمند، علی ماهر، (1396). 'رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، صص.12-24. magiran.com/p1814695
Mehrnoosh Jafari , Bahram Habibi Houshmand, Ali Maher, (2017). 'Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016', Journal of Health Research in Community, 3(3), pp.12-24. magiran.com/p1814695
مهرنوش جعفری ؛ بهرام حبیبی هوشمند؛ علی ماهر. "رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3 ،3 ، 1396، 12-24. magiran.com/p1814695
Mehrnoosh Jafari ; Bahram Habibi Houshmand; Ali Maher. "Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016", Journal of Health Research in Community, 3, 3, 2017, 12-24. magiran.com/p1814695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال