ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد باعقیده، فهیمه شاکری، فاطمه میوانه ، (1396). بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، 1-11. magiran.com/p1814696
Mohammad Baaghideh, Fahimeh Shakeri, Fatemeh Mayvaneh , (2017). Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran, Journal of Health Research in Community, 3(3), 1-11. magiran.com/p1814696
محمد باعقیده، فهیمه شاکری، فاطمه میوانه ، بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1396؛ 3(3): 1-11. magiran.com/p1814696
Mohammad Baaghideh, Fahimeh Shakeri, Fatemeh Mayvaneh , Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran, Journal of Health Research in Community, 2017; 3(3): 1-11. magiran.com/p1814696
محمد باعقیده، فهیمه شاکری، فاطمه میوانه ، "بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 3، شماره 3 (1396): 1-11. magiran.com/p1814696
Mohammad Baaghideh, Fahimeh Shakeri, Fatemeh Mayvaneh , "Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran", Journal of Health Research in Community 3, no.3 (2017): 1-11. magiran.com/p1814696
محمد باعقیده، فهیمه شاکری، فاطمه میوانه ، (1396). 'بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3(3)، صص.1-11. magiran.com/p1814696
Mohammad Baaghideh, Fahimeh Shakeri, Fatemeh Mayvaneh , (2017). 'Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran', Journal of Health Research in Community, 3(3), pp.1-11. magiran.com/p1814696
محمد باعقیده؛ فهیمه شاکری؛ فاطمه میوانه . "بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 3 ،3 ، 1396، 1-11. magiran.com/p1814696
Mohammad Baaghideh; Fahimeh Shakeri; Fatemeh Mayvaneh . "Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran", Journal of Health Research in Community, 3, 3, 2017, 1-11. magiran.com/p1814696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال