ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه محمدی، سعید نژاوند ، محمد پاژنگ، علیرضا امانی قدیم، (1397). تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(4)، 512-522. magiran.com/p1814868
Mohammadi M., Najavand S. , Pazhang M., Amani Ghadim A.R, (2018). The effect of organic solvents on the activity and stability of the endoglucanase and stabilization with sucrose, Journal of Molecular and Cellular Research, 30(4), 512-522. magiran.com/p1814868
معصومه محمدی، سعید نژاوند ، محمد پاژنگ، علیرضا امانی قدیم، تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 30(4): 512-522. magiran.com/p1814868
Mohammadi M., Najavand S. , Pazhang M., Amani Ghadim A.R, The effect of organic solvents on the activity and stability of the endoglucanase and stabilization with sucrose, Journal of Molecular and Cellular Research, 2018; 30(4): 512-522. magiran.com/p1814868
معصومه محمدی، سعید نژاوند ، محمد پاژنگ، علیرضا امانی قدیم، "تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 4 (1397): 512-522. magiran.com/p1814868
Mohammadi M., Najavand S. , Pazhang M., Amani Ghadim A.R, "The effect of organic solvents on the activity and stability of the endoglucanase and stabilization with sucrose", Journal of Molecular and Cellular Research 30, no.4 (2018): 512-522. magiran.com/p1814868
معصومه محمدی، سعید نژاوند ، محمد پاژنگ، علیرضا امانی قدیم، (1397). 'تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(4)، صص.512-522. magiran.com/p1814868
Mohammadi M., Najavand S. , Pazhang M., Amani Ghadim A.R, (2018). 'The effect of organic solvents on the activity and stability of the endoglucanase and stabilization with sucrose', Journal of Molecular and Cellular Research, 30(4), pp.512-522. magiran.com/p1814868
معصومه محمدی؛ سعید نژاوند ؛ محمد پاژنگ؛ علیرضا امانی قدیم. "تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30 ،4 ، 1397، 512-522. magiran.com/p1814868
Mohammadi M.; Najavand S. ; Pazhang M.; Amani Ghadim A.R. "The effect of organic solvents on the activity and stability of the endoglucanase and stabilization with sucrose", Journal of Molecular and Cellular Research, 30, 4, 2018, 512-522. magiran.com/p1814868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال