ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، علیرضا رحمانی، قربان عسگری، قباد احمدی دوست ، (1396). بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 5(2)، 133-146. magiran.com/p1815037
Mohammad Reza Samarghandi, Dargahi Abdollah, Alireza Rahmani, Ghorban Asgari, Ghobad Ahmadidoust , (2018). Abstract The Efficiency of Photocatalytic Process ZnO Nanoparticles Embedded on the Synthetic Activated Carbon in Presence of CeO2 for the Removal of Cefazolin Antibiotic from Aqueous Solutions, Journal of Environmental Health Engineering, 5(2), 133-146. magiran.com/p1815037
محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، علیرضا رحمانی، قربان عسگری، قباد احمدی دوست ، بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی. نشریه مهندسی بهداشت محیط، 1396؛ 5(2): 133-146. magiran.com/p1815037
Mohammad Reza Samarghandi, Dargahi Abdollah, Alireza Rahmani, Ghorban Asgari, Ghobad Ahmadidoust , Abstract The Efficiency of Photocatalytic Process ZnO Nanoparticles Embedded on the Synthetic Activated Carbon in Presence of CeO2 for the Removal of Cefazolin Antibiotic from Aqueous Solutions, Journal of Environmental Health Engineering, 2018; 5(2): 133-146. magiran.com/p1815037
محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، علیرضا رحمانی، قربان عسگری، قباد احمدی دوست ، "بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی"، نشریه مهندسی بهداشت محیط 5، شماره 2 (1396): 133-146. magiran.com/p1815037
Mohammad Reza Samarghandi, Dargahi Abdollah, Alireza Rahmani, Ghorban Asgari, Ghobad Ahmadidoust , "Abstract The Efficiency of Photocatalytic Process ZnO Nanoparticles Embedded on the Synthetic Activated Carbon in Presence of CeO2 for the Removal of Cefazolin Antibiotic from Aqueous Solutions", Journal of Environmental Health Engineering 5, no.2 (2018): 133-146. magiran.com/p1815037
محمدرضا سمرقندی، عبدالله درگاهی، علیرضا رحمانی، قربان عسگری، قباد احمدی دوست ، (1396). 'بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی'، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 5(2)، صص.133-146. magiran.com/p1815037
Mohammad Reza Samarghandi, Dargahi Abdollah, Alireza Rahmani, Ghorban Asgari, Ghobad Ahmadidoust , (2018). 'Abstract The Efficiency of Photocatalytic Process ZnO Nanoparticles Embedded on the Synthetic Activated Carbon in Presence of CeO2 for the Removal of Cefazolin Antibiotic from Aqueous Solutions', Journal of Environmental Health Engineering, 5(2), pp.133-146. magiran.com/p1815037
محمدرضا سمرقندی؛ عبدالله درگاهی؛ علیرضا رحمانی؛ قربان عسگری؛ قباد احمدی دوست . "بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی". نشریه مهندسی بهداشت محیط، 5 ،2 ، 1396، 133-146. magiran.com/p1815037
Mohammad Reza Samarghandi; Dargahi Abdollah; Alireza Rahmani; Ghorban Asgari; Ghobad Ahmadidoust . "Abstract The Efficiency of Photocatalytic Process ZnO Nanoparticles Embedded on the Synthetic Activated Carbon in Presence of CeO2 for the Removal of Cefazolin Antibiotic from Aqueous Solutions", Journal of Environmental Health Engineering, 5, 2, 2018, 133-146. magiran.com/p1815037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال