ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب نوروزی، سکینه جعفری، (1396). سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، فصلنامه رهیافت، 27(68)، 61. magiran.com/p1815063
Yaghoub Norouzi, Sakineh Jafari, (2018). E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center), Rahyaft Journal, 27(68), 61. magiran.com/p1815063
یعقوب نوروزی، سکینه جعفری، سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام). فصلنامه رهیافت، 1396؛ 27(68): 61. magiran.com/p1815063
Yaghoub Norouzi, Sakineh Jafari, E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center), Rahyaft Journal, 2018; 27(68): 61. magiran.com/p1815063
یعقوب نوروزی، سکینه جعفری، "سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)"، فصلنامه رهیافت 27، شماره 68 (1396): 61. magiran.com/p1815063
Yaghoub Norouzi, Sakineh Jafari, "E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center)", Rahyaft Journal 27, no.68 (2018): 61. magiran.com/p1815063
یعقوب نوروزی، سکینه جعفری، (1396). 'سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)'، فصلنامه رهیافت، 27(68)، صص.61. magiran.com/p1815063
Yaghoub Norouzi, Sakineh Jafari, (2018). 'E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center)', Rahyaft Journal, 27(68), pp.61. magiran.com/p1815063
یعقوب نوروزی؛ سکینه جعفری. "سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)". فصلنامه رهیافت، 27 ،68 ، 1396، 61. magiran.com/p1815063
Yaghoub Norouzi; Sakineh Jafari. "E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center)", Rahyaft Journal, 27, 68, 2018, 61. magiran.com/p1815063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال