ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عبدالحسین زاده، میثم لطیفی، (1397). فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، 30. magiran.com/p1815431
Mohammad Abdolhosseinzadeh , (2018). Understanding process model of succession planning system in public organizations; Case study research, Human Resource Management Researches, 9(4), 30. magiran.com/p1815431
محمد عبدالحسین زاده، میثم لطیفی، فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1397؛ 9(4): 30. magiran.com/p1815431
Mohammad Abdolhosseinzadeh , Understanding process model of succession planning system in public organizations; Case study research, Human Resource Management Researches, 2018; 9(4): 30. magiran.com/p1815431
محمد عبدالحسین زاده، میثم لطیفی، "فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9، شماره 4 (1397): 30. magiran.com/p1815431
Mohammad Abdolhosseinzadeh , "Understanding process model of succession planning system in public organizations; Case study research", Human Resource Management Researches 9, no.4 (2018): 30. magiran.com/p1815431
محمد عبدالحسین زاده، میثم لطیفی، (1397). 'فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، صص.30. magiran.com/p1815431
Mohammad Abdolhosseinzadeh , (2018). 'Understanding process model of succession planning system in public organizations; Case study research', Human Resource Management Researches, 9(4), pp.30. magiran.com/p1815431
محمد عبدالحسین زاده؛ میثم لطیفی. "فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 9 ،4 ، 1397، 30. magiran.com/p1815431
Mohammad Abdolhosseinzadeh . "Understanding process model of succession planning system in public organizations; Case study research", Human Resource Management Researches, 9, 4, 2018, 30. magiran.com/p1815431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال