ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه طاهری ماه زمینی ، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، (1397). بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی، نشریه ادبیات پایداری، 9(17)، 179-200. magiran.com/p1815465
N. Taheri (Ms) Basiri, Mr. Sarfi, (2018). An Investigation of the Themes of Waiting Poems after the Islamic Revolution, The Journal of Resistance Literature, 9(17), 179-200. magiran.com/p1815465
نجمه طاهری ماه زمینی ، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی. نشریه ادبیات پایداری، 1397؛ 9(17): 179-200. magiran.com/p1815465
N. Taheri (Ms) Basiri, Mr. Sarfi, An Investigation of the Themes of Waiting Poems after the Islamic Revolution, The Journal of Resistance Literature, 2018; 9(17): 179-200. magiran.com/p1815465
نجمه طاهری ماه زمینی ، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، "بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی"، نشریه ادبیات پایداری 9، شماره 17 (1397): 179-200. magiran.com/p1815465
N. Taheri (Ms) Basiri, Mr. Sarfi, "An Investigation of the Themes of Waiting Poems after the Islamic Revolution", The Journal of Resistance Literature 9, no.17 (2018): 179-200. magiran.com/p1815465
نجمه طاهری ماه زمینی ، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، (1397). 'بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی'، نشریه ادبیات پایداری، 9(17)، صص.179-200. magiran.com/p1815465
N. Taheri (Ms) Basiri, Mr. Sarfi, (2018). 'An Investigation of the Themes of Waiting Poems after the Islamic Revolution', The Journal of Resistance Literature, 9(17), pp.179-200. magiran.com/p1815465
نجمه طاهری ماه زمینی ؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی. "بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی". نشریه ادبیات پایداری، 9 ،17 ، 1397، 179-200. magiran.com/p1815465
N. Taheri (Ms) Basiri; Mr. Sarfi. "An Investigation of the Themes of Waiting Poems after the Islamic Revolution", The Journal of Resistance Literature, 9, 17, 2018, 179-200. magiran.com/p1815465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال