ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری اباذری، مختار ملک پور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1396). تاثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 23(3)، 260-277. magiran.com/p1815691
Kobra Abazari , Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, (2017). Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parent's Expressed Emotion on Children's Social Skills With High-Functioning Autism Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 23(3), 260-277. magiran.com/p1815691
کبری اباذری، مختار ملک پور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی، تاثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1396؛ 23(3): 260-277. magiran.com/p1815691
Kobra Abazari , Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parent's Expressed Emotion on Children's Social Skills With High-Functioning Autism Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2017; 23(3): 260-277. magiran.com/p1815691
کبری اباذری، مختار ملک پور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی، "تاثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 23، شماره 3 (1396): 260-277. magiran.com/p1815691
Kobra Abazari , Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, "Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parent's Expressed Emotion on Children's Social Skills With High-Functioning Autism Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 23, no.3 (2017): 260-277. magiran.com/p1815691
کبری اباذری، مختار ملک پور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1396). 'تاثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 23(3)، صص.260-277. magiran.com/p1815691
Kobra Abazari , Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, (2017). 'Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parent's Expressed Emotion on Children's Social Skills With High-Functioning Autism Disorder', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 23(3), pp.260-277. magiran.com/p1815691
کبری اباذری؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی. "تاثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 23 ،3 ، 1396، 260-277. magiran.com/p1815691
Kobra Abazari ; Mokhtar Malekpour; Amir Ghamarani; Ahmad Abedi; Salar Faramarzi. "Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parent's Expressed Emotion on Children's Social Skills With High-Functioning Autism Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 23, 3, 2017, 260-277. magiran.com/p1815691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال