ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا محمدعلی نژاد، جلال دهقان نیا، سید حسین جلالی، (1397). تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 49(1)، 35-47. magiran.com/p1815717
Samira Mohammadalinejhad, Jalal Dehghannya, Seyed Hossein Jalali, (2018). Effect of Combined Frequencies and Applied Time of Ultrasound Pretreatment on Oil Uptake during Frying of Potato Strips, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 49(1), 35-47. magiran.com/p1815717
سمیرا محمدعلی نژاد، جلال دهقان نیا، سید حسین جلالی، تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1397؛ 49(1): 35-47. magiran.com/p1815717
Samira Mohammadalinejhad, Jalal Dehghannya, Seyed Hossein Jalali, Effect of Combined Frequencies and Applied Time of Ultrasound Pretreatment on Oil Uptake during Frying of Potato Strips, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2018; 49(1): 35-47. magiran.com/p1815717
سمیرا محمدعلی نژاد، جلال دهقان نیا، سید حسین جلالی، "تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 49، شماره 1 (1397): 35-47. magiran.com/p1815717
Samira Mohammadalinejhad, Jalal Dehghannya, Seyed Hossein Jalali, "Effect of Combined Frequencies and Applied Time of Ultrasound Pretreatment on Oil Uptake during Frying of Potato Strips", Iranian Journal of Biosystems Engineering 49, no.1 (2018): 35-47. magiran.com/p1815717
سمیرا محمدعلی نژاد، جلال دهقان نیا، سید حسین جلالی، (1397). 'تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 49(1)، صص.35-47. magiran.com/p1815717
Samira Mohammadalinejhad, Jalal Dehghannya, Seyed Hossein Jalali, (2018). 'Effect of Combined Frequencies and Applied Time of Ultrasound Pretreatment on Oil Uptake during Frying of Potato Strips', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 49(1), pp.35-47. magiran.com/p1815717
سمیرا محمدعلی نژاد؛ جلال دهقان نیا؛ سید حسین جلالی. "تاثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 49 ،1 ، 1397، 35-47. magiran.com/p1815717
Samira Mohammadalinejhad; Jalal Dehghannya; Seyed Hossein Jalali. "Effect of Combined Frequencies and Applied Time of Ultrasound Pretreatment on Oil Uptake during Frying of Potato Strips", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 49, 1, 2018, 35-47. magiran.com/p1815717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال