ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوس روحی برندق، علی حاجی خانی، علی بیدسرخی، (1397). چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 49(1)، 101-122. magiran.com/p1815780
Kavous Rouhi Barandaq Rouhi Barandaq, Ali Hajikhani, Ali Bidsorkhy, (2018). The Quiddity and Characteristics of Rūḥ al-Īmān in the Qur an and Hadith, Quranic & Hadith Studies, 49(1), 101-122. magiran.com/p1815780
کاوس روحی برندق، علی حاجی خانی، علی بیدسرخی، چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی. نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 1397؛ 49(1): 101-122. magiran.com/p1815780
Kavous Rouhi Barandaq Rouhi Barandaq, Ali Hajikhani, Ali Bidsorkhy, The Quiddity and Characteristics of Rūḥ al-Īmān in the Qur an and Hadith, Quranic & Hadith Studies, 2018; 49(1): 101-122. magiran.com/p1815780
کاوس روحی برندق، علی حاجی خانی، علی بیدسرخی، "چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی"، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 49، شماره 1 (1397): 101-122. magiran.com/p1815780
Kavous Rouhi Barandaq Rouhi Barandaq, Ali Hajikhani, Ali Bidsorkhy, "The Quiddity and Characteristics of Rūḥ al-Īmān in the Qur an and Hadith", Quranic & Hadith Studies 49, no.1 (2018): 101-122. magiran.com/p1815780
کاوس روحی برندق، علی حاجی خانی، علی بیدسرخی، (1397). 'چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی'، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 49(1)، صص.101-122. magiran.com/p1815780
Kavous Rouhi Barandaq Rouhi Barandaq, Ali Hajikhani, Ali Bidsorkhy, (2018). 'The Quiddity and Characteristics of Rūḥ al-Īmān in the Qur an and Hadith', Quranic & Hadith Studies, 49(1), pp.101-122. magiran.com/p1815780
کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی. "چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی". نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 49 ،1 ، 1397، 101-122. magiran.com/p1815780
Kavous Rouhi Barandaq Rouhi Barandaq; Ali Hajikhani; Ali Bidsorkhy. "The Quiddity and Characteristics of Rūḥ al-Īmān in the Qur an and Hadith", Quranic & Hadith Studies, 49, 1, 2018, 101-122. magiran.com/p1815780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال