ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسواز برنارد، (1397). بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(4)، 776-788. magiran.com/p1815850
Mahboobe Dehyadegari , Mohammad Reza Ghalamboran, Fran, Ccedil, Ois Bernard, (2018). The Effect of Different Concentrations of Alginate on Seed Germination and the Growth Characteristics of Maize(Zea mays L.) under Oil Pollution (gasoline), Journal of Plant Research, 30(4), 776-788. magiran.com/p1815850
محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسواز برنارد، بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 30(4): 776-788. magiran.com/p1815850
Mahboobe Dehyadegari , Mohammad Reza Ghalamboran, Fran, Ccedil, Ois Bernard, The Effect of Different Concentrations of Alginate on Seed Germination and the Growth Characteristics of Maize(Zea mays L.) under Oil Pollution (gasoline), Journal of Plant Research, 2018; 30(4): 776-788. magiran.com/p1815850
محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسواز برنارد، "بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 4 (1397): 776-788. magiran.com/p1815850
Mahboobe Dehyadegari , Mohammad Reza Ghalamboran, Fran, Ccedil, Ois Bernard, "The Effect of Different Concentrations of Alginate on Seed Germination and the Growth Characteristics of Maize(Zea mays L.) under Oil Pollution (gasoline)", Journal of Plant Research 30, no.4 (2018): 776-788. magiran.com/p1815850
محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسواز برنارد، (1397). 'بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(4)، صص.776-788. magiran.com/p1815850
Mahboobe Dehyadegari , Mohammad Reza Ghalamboran, Fran, Ccedil, Ois Bernard, (2018). 'The Effect of Different Concentrations of Alginate on Seed Germination and the Growth Characteristics of Maize(Zea mays L.) under Oil Pollution (gasoline)', Journal of Plant Research, 30(4), pp.776-788. magiran.com/p1815850
محبوبه ده یادگاری؛ محمدرضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد. "بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،4 ، 1397، 776-788. magiran.com/p1815850
Mahboobe Dehyadegari ; Mohammad Reza Ghalamboran; Fran; Ccedil; Ois Bernard. "The Effect of Different Concentrations of Alginate on Seed Germination and the Growth Characteristics of Maize(Zea mays L.) under Oil Pollution (gasoline)", Journal of Plant Research, 30, 4, 2018, 776-788. magiran.com/p1815850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال