ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم آبدارگشتی، ساعد جعفری ، (1396). شتاب دهنده های الکترونی بر مبنای انتشار پالس لیزری از میان پلاسما و در حضور میدان های مغناطیسی پیچشی و مایل خارجی، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 2(1)، 1-12. magiran.com/p1815853
Maryam Abdargashti, Saaed Jafari , (2017). Electron accelerators based on laser pulse propagation through plasma and in the presence of an obliquely external magnetic and a helical wiggler field, Journal of Modern Research physics, 2(1), 1-12. magiran.com/p1815853
مریم آبدارگشتی، ساعد جعفری ، شتاب دهنده های الکترونی بر مبنای انتشار پالس لیزری از میان پلاسما و در حضور میدان های مغناطیسی پیچشی و مایل خارجی. نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 1396؛ 2(1): 1-12. magiran.com/p1815853
Maryam Abdargashti, Saaed Jafari , Electron accelerators based on laser pulse propagation through plasma and in the presence of an obliquely external magnetic and a helical wiggler field, Journal of Modern Research physics, 2017; 2(1): 1-12. magiran.com/p1815853
مریم آبدارگشتی، ساعد جعفری ، "شتاب دهنده های الکترونی بر مبنای انتشار پالس لیزری از میان پلاسما و در حضور میدان های مغناطیسی پیچشی و مایل خارجی"، نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2، شماره 1 (1396): 1-12. magiran.com/p1815853
Maryam Abdargashti, Saaed Jafari , "Electron accelerators based on laser pulse propagation through plasma and in the presence of an obliquely external magnetic and a helical wiggler field", Journal of Modern Research physics 2, no.1 (2017): 1-12. magiran.com/p1815853
مریم آبدارگشتی، ساعد جعفری ، (1396). 'شتاب دهنده های الکترونی بر مبنای انتشار پالس لیزری از میان پلاسما و در حضور میدان های مغناطیسی پیچشی و مایل خارجی'، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 2(1)، صص.1-12. magiran.com/p1815853
Maryam Abdargashti, Saaed Jafari , (2017). 'Electron accelerators based on laser pulse propagation through plasma and in the presence of an obliquely external magnetic and a helical wiggler field', Journal of Modern Research physics, 2(1), pp.1-12. magiran.com/p1815853
مریم آبدارگشتی؛ ساعد جعفری . "شتاب دهنده های الکترونی بر مبنای انتشار پالس لیزری از میان پلاسما و در حضور میدان های مغناطیسی پیچشی و مایل خارجی". نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 2 ،1 ، 1396، 1-12. magiran.com/p1815853
Maryam Abdargashti; Saaed Jafari . "Electron accelerators based on laser pulse propagation through plasma and in the presence of an obliquely external magnetic and a helical wiggler field", Journal of Modern Research physics, 2, 1, 2017, 1-12. magiran.com/p1815853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال