ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صدر الدین شریعتی، احمد نوروند ، محسن ایمانی، (1397). سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(33)، 21-41. magiran.com/p1816106
Seyed Sadreddin Shariati, Ahmad Noorvand , Mohsen Imani, (2018). Food consumption style in Islamic education, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 9(33), 21-41. magiran.com/p1816106
سید صدر الدین شریعتی، احمد نوروند ، محسن ایمانی، سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1397؛ 9(33): 21-41. magiran.com/p1816106
Seyed Sadreddin Shariati, Ahmad Noorvand , Mohsen Imani, Food consumption style in Islamic education, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2018; 9(33): 21-41. magiran.com/p1816106
سید صدر الدین شریعتی، احمد نوروند ، محسن ایمانی، "سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 9، شماره 33 (1397): 21-41. magiran.com/p1816106
Seyed Sadreddin Shariati, Ahmad Noorvand , Mohsen Imani, "Food consumption style in Islamic education", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 9, no.33 (2018): 21-41. magiran.com/p1816106
سید صدر الدین شریعتی، احمد نوروند ، محسن ایمانی، (1397). 'سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(33)، صص.21-41. magiran.com/p1816106
Seyed Sadreddin Shariati, Ahmad Noorvand , Mohsen Imani, (2018). 'Food consumption style in Islamic education', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 9(33), pp.21-41. magiran.com/p1816106
سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند ؛ محسن ایمانی. "سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9 ،33 ، 1397، 21-41. magiran.com/p1816106
Seyed Sadreddin Shariati; Ahmad Noorvand ; Mohsen Imani. "Food consumption style in Islamic education", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 9, 33, 2018, 21-41. magiran.com/p1816106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال