ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ابراهیمی نیا، محسن اسدی نژاد، حسن مولادوست، (1396). بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، 41-49. magiran.com/p1816275
Ali Ebrahiminia, Mohsen Asadinezhad , Hassan Moladoust, (2017). Quality of Clinical Education Based on Radiology Technology Students Viewpoint in Paramedical Faculty of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Medical Education, 5(2), 41-49. magiran.com/p1816275
علی ابراهیمی نیا، محسن اسدی نژاد، حسن مولادوست، بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 1396؛ 5(2): 41-49. magiran.com/p1816275
Ali Ebrahiminia, Mohsen Asadinezhad , Hassan Moladoust, Quality of Clinical Education Based on Radiology Technology Students Viewpoint in Paramedical Faculty of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Medical Education, 2017; 5(2): 41-49. magiran.com/p1816275
علی ابراهیمی نیا، محسن اسدی نژاد، حسن مولادوست، "بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان"، دو فصلنامه آموزش پزشکی 5، شماره 2 (1396): 41-49. magiran.com/p1816275
Ali Ebrahiminia, Mohsen Asadinezhad , Hassan Moladoust, "Quality of Clinical Education Based on Radiology Technology Students Viewpoint in Paramedical Faculty of Guilan University of Medical Sciences", Journal of Medical Education 5, no.2 (2017): 41-49. magiran.com/p1816275
علی ابراهیمی نیا، محسن اسدی نژاد، حسن مولادوست، (1396). 'بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان'، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، صص.41-49. magiran.com/p1816275
Ali Ebrahiminia, Mohsen Asadinezhad , Hassan Moladoust, (2017). 'Quality of Clinical Education Based on Radiology Technology Students Viewpoint in Paramedical Faculty of Guilan University of Medical Sciences', Journal of Medical Education, 5(2), pp.41-49. magiran.com/p1816275
علی ابراهیمی نیا؛ محسن اسدی نژاد؛ حسن مولادوست. "بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان". دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5 ،2 ، 1396، 41-49. magiran.com/p1816275
Ali Ebrahiminia; Mohsen Asadinezhad ; Hassan Moladoust. "Quality of Clinical Education Based on Radiology Technology Students Viewpoint in Paramedical Faculty of Guilan University of Medical Sciences", Journal of Medical Education, 5, 2, 2017, 41-49. magiran.com/p1816275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال