ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور، محمود افروز، نسرین نوابی، (1396). بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، 29-40. magiran.com/p1816277
Sahebe Yousefi, Zahra Hrsej, Zahra Jannat Alipour , Mahmoud Afrrouz, Nasrin Navabi, (2017). The Relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health Students, Journal of Medical Education, 5(2), 29-40. magiran.com/p1816277
صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور، محمود افروز، نسرین نوابی، بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 1396؛ 5(2): 29-40. magiran.com/p1816277
Sahebe Yousefi, Zahra Hrsej, Zahra Jannat Alipour , Mahmoud Afrrouz, Nasrin Navabi, The Relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health Students, Journal of Medical Education, 2017; 5(2): 29-40. magiran.com/p1816277
صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور، محمود افروز، نسرین نوابی، "بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی"، دو فصلنامه آموزش پزشکی 5، شماره 2 (1396): 29-40. magiran.com/p1816277
Sahebe Yousefi, Zahra Hrsej, Zahra Jannat Alipour , Mahmoud Afrrouz, Nasrin Navabi, "The Relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health Students", Journal of Medical Education 5, no.2 (2017): 29-40. magiran.com/p1816277
صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور، محمود افروز، نسرین نوابی، (1396). 'بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی'، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، صص.29-40. magiran.com/p1816277
Sahebe Yousefi, Zahra Hrsej, Zahra Jannat Alipour , Mahmoud Afrrouz, Nasrin Navabi, (2017). 'The Relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health Students', Journal of Medical Education, 5(2), pp.29-40. magiran.com/p1816277
صاحبه یوسفی؛ زهرا هرسج؛ زهرا جنت علیپور؛ محمود افروز؛ نسرین نوابی. "بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی". دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5 ،2 ، 1396، 29-40. magiran.com/p1816277
Sahebe Yousefi; Zahra Hrsej; Zahra Jannat Alipour ; Mahmoud Afrrouz; Nasrin Navabi. "The Relationship between time management skills and academic achievement in nursing and public health Students", Journal of Medical Education, 5, 2, 2017, 29-40. magiran.com/p1816277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال