ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش، گلنار ناصحی، (1396). تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، 12-28. magiran.com/p1816278
Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh , Golnar Nasehi, (2017). Continuous labor support program on the importance and application of supportive behaviors in midwifery students, Journal of Medical Education, 5(2), 12-28. magiran.com/p1816278
فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش، گلنار ناصحی، تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 1396؛ 5(2): 12-28. magiran.com/p1816278
Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh , Golnar Nasehi, Continuous labor support program on the importance and application of supportive behaviors in midwifery students, Journal of Medical Education, 2017; 5(2): 12-28. magiran.com/p1816278
فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش، گلنار ناصحی، "تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی"، دو فصلنامه آموزش پزشکی 5، شماره 2 (1396): 12-28. magiran.com/p1816278
Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh , Golnar Nasehi, "Continuous labor support program on the importance and application of supportive behaviors in midwifery students", Journal of Medical Education 5, no.2 (2017): 12-28. magiran.com/p1816278
فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش، گلنار ناصحی، (1396). 'تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی'، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5(2)، صص.12-28. magiran.com/p1816278
Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh , Golnar Nasehi, (2017). 'Continuous labor support program on the importance and application of supportive behaviors in midwifery students', Journal of Medical Education, 5(2), pp.12-28. magiran.com/p1816278
فاطمه باکویی؛ مریم نیکپور؛ فرشته بهمنش؛ گلنار ناصحی. "تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی". دو فصلنامه آموزش پزشکی، 5 ،2 ، 1396، 12-28. magiran.com/p1816278
Fatemeh Bakouei; Maryam Nikpour; Fereshteh Behmanesh ; Golnar Nasehi. "Continuous labor support program on the importance and application of supportive behaviors in midwifery students", Journal of Medical Education, 5, 2, 2017, 12-28. magiran.com/p1816278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال