ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف وصالی ، داریوش اسماعیلی، فاطمه سپیدبر، مریم شیبی، شجاالدین نیرومند، (1397). سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آلکالن در منطقه جلال آباد زرند (استان کرمان): نشانه هایی از کافت زایی پالئوتتیس در ایران مرکزی، نشریه پترولوژی، 9(33)، 1-20. magiran.com/p1816325
Yusef Vesali , Darush Esmaeili, Fatemeh Sepidbar, Maryam Sheibi, Shojaaldin Niroomand, (2018). Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of Zarand (Kerman Province): Evidence for Paleo-Tethys rifting in the Central Iran, Petrology, 9(33), 1-20. magiran.com/p1816325
یوسف وصالی ، داریوش اسماعیلی، فاطمه سپیدبر، مریم شیبی، شجاالدین نیرومند، سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آلکالن در منطقه جلال آباد زرند (استان کرمان): نشانه هایی از کافت زایی پالئوتتیس در ایران مرکزی. نشریه پترولوژی، 1397؛ 9(33): 1-20. magiran.com/p1816325
Yusef Vesali , Darush Esmaeili, Fatemeh Sepidbar, Maryam Sheibi, Shojaaldin Niroomand, Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of Zarand (Kerman Province): Evidence for Paleo-Tethys rifting in the Central Iran, Petrology, 2018; 9(33): 1-20. magiran.com/p1816325
یوسف وصالی ، داریوش اسماعیلی، فاطمه سپیدبر، مریم شیبی، شجاالدین نیرومند، "سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آلکالن در منطقه جلال آباد زرند (استان کرمان): نشانه هایی از کافت زایی پالئوتتیس در ایران مرکزی"، نشریه پترولوژی 9، شماره 33 (1397): 1-20. magiran.com/p1816325
Yusef Vesali , Darush Esmaeili, Fatemeh Sepidbar, Maryam Sheibi, Shojaaldin Niroomand, "Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of Zarand (Kerman Province): Evidence for Paleo-Tethys rifting in the Central Iran", Petrology 9, no.33 (2018): 1-20. magiran.com/p1816325
یوسف وصالی ، داریوش اسماعیلی، فاطمه سپیدبر، مریم شیبی، شجاالدین نیرومند، (1397). 'سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آلکالن در منطقه جلال آباد زرند (استان کرمان): نشانه هایی از کافت زایی پالئوتتیس در ایران مرکزی'، نشریه پترولوژی، 9(33)، صص.1-20. magiran.com/p1816325
Yusef Vesali , Darush Esmaeili, Fatemeh Sepidbar, Maryam Sheibi, Shojaaldin Niroomand, (2018). 'Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of Zarand (Kerman Province): Evidence for Paleo-Tethys rifting in the Central Iran', Petrology, 9(33), pp.1-20. magiran.com/p1816325
یوسف وصالی ؛ داریوش اسماعیلی؛ فاطمه سپیدبر؛ مریم شیبی؛ شجاالدین نیرومند. "سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی سنگ های آلکالن در منطقه جلال آباد زرند (استان کرمان): نشانه هایی از کافت زایی پالئوتتیس در ایران مرکزی". نشریه پترولوژی، 9 ،33 ، 1397، 1-20. magiran.com/p1816325
Yusef Vesali ; Darush Esmaeili; Fatemeh Sepidbar; Maryam Sheibi; Shojaaldin Niroomand. "Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of Zarand (Kerman Province): Evidence for Paleo-Tethys rifting in the Central Iran", Petrology, 9, 33, 2018, 1-20. magiran.com/p1816325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال