ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی ، حسین قاسمی، مهدی خدایی مطلق، (1397). بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 48(4)، 523-531. magiran.com/p1816350
Mohammadreza Bahrami, Iman Haj Khodadadi , Hossein Ghasemi, Mahdi Khodaei, (2018). Effect of thyme essence and microencapsulated form on performance, carcass traits, antioxidant enzymes and some blood metabolite of broiler chickens, Iranian Journal of Animal Science, 48(4), 523-531. magiran.com/p1816350
محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی ، حسین قاسمی، مهدی خدایی مطلق، بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 48(4): 523-531. magiran.com/p1816350
Mohammadreza Bahrami, Iman Haj Khodadadi , Hossein Ghasemi, Mahdi Khodaei, Effect of thyme essence and microencapsulated form on performance, carcass traits, antioxidant enzymes and some blood metabolite of broiler chickens, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 48(4): 523-531. magiran.com/p1816350
محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی ، حسین قاسمی، مهدی خدایی مطلق، "بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 48، شماره 4 (1397): 523-531. magiran.com/p1816350
Mohammadreza Bahrami, Iman Haj Khodadadi , Hossein Ghasemi, Mahdi Khodaei, "Effect of thyme essence and microencapsulated form on performance, carcass traits, antioxidant enzymes and some blood metabolite of broiler chickens", Iranian Journal of Animal Science 48, no.4 (2018): 523-531. magiran.com/p1816350
محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی ، حسین قاسمی، مهدی خدایی مطلق، (1397). 'بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 48(4)، صص.523-531. magiran.com/p1816350
Mohammadreza Bahrami, Iman Haj Khodadadi , Hossein Ghasemi, Mahdi Khodaei, (2018). 'Effect of thyme essence and microencapsulated form on performance, carcass traits, antioxidant enzymes and some blood metabolite of broiler chickens', Iranian Journal of Animal Science, 48(4), pp.523-531. magiran.com/p1816350
محمدرضا بهرامی؛ ایمان حاج خدادادی ؛ حسین قاسمی؛ مهدی خدایی مطلق. "بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 48 ،4 ، 1397، 523-531. magiran.com/p1816350
Mohammadreza Bahrami; Iman Haj Khodadadi ; Hossein Ghasemi; Mahdi Khodaei. "Effect of thyme essence and microencapsulated form on performance, carcass traits, antioxidant enzymes and some blood metabolite of broiler chickens", Iranian Journal of Animal Science, 48, 4, 2018, 523-531. magiran.com/p1816350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال