ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر فخرزاد ، رضا لطفی، (1396). مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد های حل اپسیلون محدودیت و NSGA-II، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 5(11)، 193-209. magiran.com/p1816981
Mohammad-Bagher Fakhrzad , Reza Lotfi, (2018). Green Vendor Managed Inventory with Backorder in Two Echelon Supply Chain with Epsilon-Constraint and NSGA-II Approach, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 5(11), 193-209. magiran.com/p1816981
محمدباقر فخرزاد ، رضا لطفی، مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد های حل اپسیلون محدودیت و NSGA-II. نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1396؛ 5(11): 193-209. magiran.com/p1816981
Mohammad-Bagher Fakhrzad , Reza Lotfi, Green Vendor Managed Inventory with Backorder in Two Echelon Supply Chain with Epsilon-Constraint and NSGA-II Approach, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2018; 5(11): 193-209. magiran.com/p1816981
محمدباقر فخرزاد ، رضا لطفی، "مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد های حل اپسیلون محدودیت و NSGA-II"، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 5، شماره 11 (1396): 193-209. magiran.com/p1816981
Mohammad-Bagher Fakhrzad , Reza Lotfi, "Green Vendor Managed Inventory with Backorder in Two Echelon Supply Chain with Epsilon-Constraint and NSGA-II Approach", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 5, no.11 (2018): 193-209. magiran.com/p1816981
محمدباقر فخرزاد ، رضا لطفی، (1396). 'مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد های حل اپسیلون محدودیت و NSGA-II'، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 5(11)، صص.193-209. magiran.com/p1816981
Mohammad-Bagher Fakhrzad , Reza Lotfi, (2018). 'Green Vendor Managed Inventory with Backorder in Two Echelon Supply Chain with Epsilon-Constraint and NSGA-II Approach', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 5(11), pp.193-209. magiran.com/p1816981
محمدباقر فخرزاد ؛ رضا لطفی. "مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد های حل اپسیلون محدودیت و NSGA-II". نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 5 ،11 ، 1396، 193-209. magiran.com/p1816981
Mohammad-Bagher Fakhrzad ; Reza Lotfi. "Green Vendor Managed Inventory with Backorder in Two Echelon Supply Chain with Epsilon-Constraint and NSGA-II Approach", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 5, 11, 2018, 193-209. magiran.com/p1816981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال