ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسید ین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی، (1397). رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(1)، 52-61. magiran.com/p1817121
Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini , (2018). Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, 25(1), 52-61. magiran.com/p1817121
شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسید ین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی، رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1397؛ 25(1): 52-61. magiran.com/p1817121
Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini , Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, 2018; 25(1): 52-61. magiran.com/p1817121
شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسید ین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی، "رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25، شماره 1 (1397): 52-61. magiran.com/p1817121
Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini , "Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences", Birjand University of Medical Sciences 25, no.1 (2018): 52-61. magiran.com/p1817121
شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسید ین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی، (1397). 'رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(1)، صص.52-61. magiran.com/p1817121
Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini , (2018). 'Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences', Birjand University of Medical Sciences, 25(1), pp.52-61. magiran.com/p1817121
شهناز طبیعی؛ سید ابوالفضل وقارسید ین؛ مریم سلمانی مود؛ مهدی حسینی. "رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25 ،1 ، 1397، 52-61. magiran.com/p1817121
Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini . "Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences", Birjand University of Medical Sciences, 25, 1, 2018, 52-61. magiran.com/p1817121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال