ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ذاکری، مهدی مرمضی، محمد تقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، (1396). عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel، 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 431-441. magiran.com/p1817400
Mohammad Zakeri , Mehdi Maramazi, Mohammad Taghi Ronagh, Preeta Kochanian, Mahsa Haghi, (2017). Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province, Journal of Animan Researches, 30(3), 431-441. magiran.com/p1817400
محمد ذاکری، مهدی مرمضی، محمد تقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel، 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 431-441. magiran.com/p1817400
Mohammad Zakeri , Mehdi Maramazi, Mohammad Taghi Ronagh, Preeta Kochanian, Mahsa Haghi, Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province, Journal of Animan Researches, 2017; 30(3): 431-441. magiran.com/p1817400
محمد ذاکری، مهدی مرمضی، محمد تقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، "عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel، 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 431-441. magiran.com/p1817400
Mohammad Zakeri , Mehdi Maramazi, Mohammad Taghi Ronagh, Preeta Kochanian, Mahsa Haghi, "Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province", Journal of Animan Researches 30, no.3 (2017): 431-441. magiran.com/p1817400
محمد ذاکری، مهدی مرمضی، محمد تقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، (1396). 'عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel، 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.431-441. magiran.com/p1817400
Mohammad Zakeri , Mehdi Maramazi, Mohammad Taghi Ronagh, Preeta Kochanian, Mahsa Haghi, (2017). 'Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province', Journal of Animan Researches, 30(3), pp.431-441. magiran.com/p1817400
محمد ذاکری؛ مهدی مرمضی؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی. "عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel، 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 431-441. magiran.com/p1817400
Mohammad Zakeri ; Mehdi Maramazi; Mohammad Taghi Ronagh; Preeta Kochanian; Mahsa Haghi. "Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province", Journal of Animan Researches, 30, 3, 2017, 431-441. magiran.com/p1817400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال