ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا قربانی، یزدان کیوانی، مظاهر زمانی فرادنبه، (1396). مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره، فصلنامه شیلات، 70(3)، 231-242. magiran.com/p1817484
Zahra Ghorbani-Ranjbari, Yazdan Keivany , Mazaher Zamani-Faradonbe, (2018). Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins, Journal of Fisheries, 70(3), 231-242. magiran.com/p1817484
زهرا قربانی، یزدان کیوانی، مظاهر زمانی فرادنبه، مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 231-242. magiran.com/p1817484
Zahra Ghorbani-Ranjbari, Yazdan Keivany , Mazaher Zamani-Faradonbe, Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins, Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 231-242. magiran.com/p1817484
زهرا قربانی، یزدان کیوانی، مظاهر زمانی فرادنبه، "مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 231-242. magiran.com/p1817484
Zahra Ghorbani-Ranjbari, Yazdan Keivany , Mazaher Zamani-Faradonbe, "Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 231-242. magiran.com/p1817484
زهرا قربانی، یزدان کیوانی، مظاهر زمانی فرادنبه، (1396). 'مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.231-242. magiran.com/p1817484
Zahra Ghorbani-Ranjbari, Yazdan Keivany , Mazaher Zamani-Faradonbe, (2018). 'Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins', Journal of Fisheries, 70(3), pp.231-242. magiran.com/p1817484
زهرا قربانی؛ یزدان کیوانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه. "مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 231-242. magiran.com/p1817484
Zahra Ghorbani-Ranjbari; Yazdan Keivany ; Mazaher Zamani-Faradonbe. "Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 231-242. magiran.com/p1817484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال