ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی خانلر، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی ، سید ولی حسینی، (1396). اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال، فصلنامه شیلات، 70(3)، 262-273. magiran.com/p1817489
Mohamadali Khanlar, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee , Seyed Vali Hosseini, (2018). The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage, Journal of Fisheries, 70(3), 262-273. magiran.com/p1817489
محمدعلی خانلر، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی ، سید ولی حسینی، اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 262-273. magiran.com/p1817489
Mohamadali Khanlar, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee , Seyed Vali Hosseini, The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage, Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 262-273. magiran.com/p1817489
محمدعلی خانلر، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی ، سید ولی حسینی، "اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 262-273. magiran.com/p1817489
Mohamadali Khanlar, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee , Seyed Vali Hosseini, "The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 262-273. magiran.com/p1817489
محمدعلی خانلر، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی ، سید ولی حسینی، (1396). 'اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.262-273. magiran.com/p1817489
Mohamadali Khanlar, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee , Seyed Vali Hosseini, (2018). 'The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage', Journal of Fisheries, 70(3), pp.262-273. magiran.com/p1817489
محمدعلی خانلر؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلائی ؛ سید ولی حسینی. "اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 262-273. magiran.com/p1817489
Mohamadali Khanlar; Ebrahim Alizadeh Doughikollaee ; Seyed Vali Hosseini. "The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 262-273. magiran.com/p1817489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال