ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس بادفر، علی جعفرپور ، (1396). بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده، فصلنامه شیلات، 70(3)، 274-283. magiran.com/p1817491
Narjes Badfar, Ali Jafarpour , (2018). Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process, Journal of Fisheries, 70(3), 274-283. magiran.com/p1817491
نرجس بادفر، علی جعفرپور ، بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 274-283. magiran.com/p1817491
Narjes Badfar, Ali Jafarpour , Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process, Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 274-283. magiran.com/p1817491
نرجس بادفر، علی جعفرپور ، "بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 274-283. magiran.com/p1817491
Narjes Badfar, Ali Jafarpour , "Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 274-283. magiran.com/p1817491
نرجس بادفر، علی جعفرپور ، (1396). 'بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.274-283. magiran.com/p1817491
Narjes Badfar, Ali Jafarpour , (2018). 'Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process', Journal of Fisheries, 70(3), pp.274-283. magiran.com/p1817491
نرجس بادفر؛ علی جعفرپور . "بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 274-283. magiran.com/p1817491
Narjes Badfar; Ali Jafarpour . "Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 274-283. magiran.com/p1817491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال