ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیرخوئی ، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، انوشا عطاران، (1396). بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر، فصلنامه شیلات، 70(3)، 284-294. magiran.com/p1817492
Arash Salahinejad, Arash Javanshir Khoei , Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Anousha Attaran, (2018). Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea, Journal of Fisheries, 70(3), 284-294. magiran.com/p1817492
آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیرخوئی ، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، انوشا عطاران، بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(3): 284-294. magiran.com/p1817492
Arash Salahinejad, Arash Javanshir Khoei , Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Anousha Attaran, Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea, Journal of Fisheries, 2018; 70(3): 284-294. magiran.com/p1817492
آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیرخوئی ، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، انوشا عطاران، "بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر"، فصلنامه شیلات 70، شماره 3 (1396): 284-294. magiran.com/p1817492
Arash Salahinejad, Arash Javanshir Khoei , Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Anousha Attaran, "Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea", Journal of Fisheries 70, no.3 (2018): 284-294. magiran.com/p1817492
آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیرخوئی ، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، انوشا عطاران، (1396). 'بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر'، فصلنامه شیلات، 70(3)، صص.284-294. magiran.com/p1817492
Arash Salahinejad, Arash Javanshir Khoei , Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Anousha Attaran, (2018). 'Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea', Journal of Fisheries, 70(3), pp.284-294. magiran.com/p1817492
آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیرخوئی ؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ انوشا عطاران. "بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر". فصلنامه شیلات، 70 ،3 ، 1396، 284-294. magiran.com/p1817492
Arash Salahinejad; Arash Javanshir Khoei ; Hadi Poorbagher; Soheil Eagderi; Anousha Attaran. "Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea", Journal of Fisheries, 70, 3, 2018, 284-294. magiran.com/p1817492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال