ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج فاضل، عبدالحمید میرزا حسابی، کاظم عباسیون، سیاوش صحت، غلامعلی عکاشه، حمید رحمت، محمد علی محققی، محمدمهدی حفیظی، (1397). جراح بر بالین بیمار: تاملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان، فصلنامه جراحی ایران، 25(4)، 108. magiran.com/p1818381
Dr Mohamadali Mohagheghi , (2018). The Surgeon in Hospital A review of the Principles, Values, Ethical and Professional Standards, Duties and Relationships of Surgeons in the Hospital's Departments and Clinics, Iranian Journal of Surgery, 25(4), 108. magiran.com/p1818381
ایرج فاضل، عبدالحمید میرزا حسابی، کاظم عباسیون، سیاوش صحت، غلامعلی عکاشه، حمید رحمت، محمد علی محققی، محمدمهدی حفیظی، جراح بر بالین بیمار: تاملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان. فصلنامه جراحی ایران، 1397؛ 25(4): 108. magiran.com/p1818381
Dr Mohamadali Mohagheghi , The Surgeon in Hospital A review of the Principles, Values, Ethical and Professional Standards, Duties and Relationships of Surgeons in the Hospital's Departments and Clinics, Iranian Journal of Surgery, 2018; 25(4): 108. magiran.com/p1818381
ایرج فاضل، عبدالحمید میرزا حسابی، کاظم عباسیون، سیاوش صحت، غلامعلی عکاشه، حمید رحمت، محمد علی محققی، محمدمهدی حفیظی، "جراح بر بالین بیمار: تاملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان"، فصلنامه جراحی ایران 25، شماره 4 (1397): 108. magiran.com/p1818381
Dr Mohamadali Mohagheghi , "The Surgeon in Hospital A review of the Principles, Values, Ethical and Professional Standards, Duties and Relationships of Surgeons in the Hospital's Departments and Clinics", Iranian Journal of Surgery 25, no.4 (2018): 108. magiran.com/p1818381
ایرج فاضل، عبدالحمید میرزا حسابی، کاظم عباسیون، سیاوش صحت، غلامعلی عکاشه، حمید رحمت، محمد علی محققی، محمدمهدی حفیظی، (1397). 'جراح بر بالین بیمار: تاملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان'، فصلنامه جراحی ایران، 25(4)، صص.108. magiran.com/p1818381
Dr Mohamadali Mohagheghi , (2018). 'The Surgeon in Hospital A review of the Principles, Values, Ethical and Professional Standards, Duties and Relationships of Surgeons in the Hospital's Departments and Clinics', Iranian Journal of Surgery, 25(4), pp.108. magiran.com/p1818381
ایرج فاضل؛ عبدالحمید میرزا حسابی؛ کاظم عباسیون؛ سیاوش صحت؛ غلامعلی عکاشه؛ حمید رحمت؛ محمد علی محققی؛ محمدمهدی حفیظی. "جراح بر بالین بیمار: تاملی در اصول، ارزش ها، موازین اخلاقی و حرفه ای، وظایف و مناسبات آموزشی، درمانی، مدیریتی و اجتماعی جراحان در بخش ها و درمانگاه های بیمارستان". فصلنامه جراحی ایران، 25 ،4 ، 1397، 108. magiran.com/p1818381
Dr Mohamadali Mohagheghi . "The Surgeon in Hospital A review of the Principles, Values, Ethical and Professional Standards, Duties and Relationships of Surgeons in the Hospital's Departments and Clinics", Iranian Journal of Surgery, 25, 4, 2018, 108. magiran.com/p1818381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال