ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، محمد رسول حشمتی، (1395). تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 7(26)، 127-150. magiran.com/p1818633
Alireza Khorakian, Yaghoob Maharati, Mohammad Rasoul Heshmati, (2016). The Impact of Organizational Justice on Motivation to Submit Suggestion: Studying the Mediating Role of the Valence of Suggestion System, Journal of Public Administration Perspective, 7(26), 127-150. magiran.com/p1818633
علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، محمد رسول حشمتی، تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1395؛ 7(26): 127-150. magiran.com/p1818633
Alireza Khorakian, Yaghoob Maharati, Mohammad Rasoul Heshmati, The Impact of Organizational Justice on Motivation to Submit Suggestion: Studying the Mediating Role of the Valence of Suggestion System, Journal of Public Administration Perspective, 2016; 7(26): 127-150. magiran.com/p1818633
علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، محمد رسول حشمتی، "تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 7، شماره 26 (1395): 127-150. magiran.com/p1818633
Alireza Khorakian, Yaghoob Maharati, Mohammad Rasoul Heshmati, "The Impact of Organizational Justice on Motivation to Submit Suggestion: Studying the Mediating Role of the Valence of Suggestion System", Journal of Public Administration Perspective 7, no.26 (2016): 127-150. magiran.com/p1818633
علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، محمد رسول حشمتی، (1395). 'تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها'، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 7(26)، صص.127-150. magiran.com/p1818633
Alireza Khorakian, Yaghoob Maharati, Mohammad Rasoul Heshmati, (2016). 'The Impact of Organizational Justice on Motivation to Submit Suggestion: Studying the Mediating Role of the Valence of Suggestion System', Journal of Public Administration Perspective, 7(26), pp.127-150. magiran.com/p1818633
علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی؛ محمد رسول حشمتی. "تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها". فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 7 ،26 ، 1395، 127-150. magiran.com/p1818633
Alireza Khorakian; Yaghoob Maharati; Mohammad Rasoul Heshmati. "The Impact of Organizational Justice on Motivation to Submit Suggestion: Studying the Mediating Role of the Valence of Suggestion System", Journal of Public Administration Perspective, 7, 26, 2016, 127-150. magiran.com/p1818633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال