ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اباذر کریمی راهجردی ، محمد نوفرستی، (1395). برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7(26)، 71-96. magiran.com/p1818667
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohammad Noferesti, (2016). Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function, Journal of Economics and Modeling, 7(26), 71-96. magiran.com/p1818667
اباذر کریمی راهجردی ، محمد نوفرستی، برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 1395؛ 7(26): 71-96. magiran.com/p1818667
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohammad Noferesti, Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function, Journal of Economics and Modeling, 2016; 7(26): 71-96. magiran.com/p1818667
اباذر کریمی راهجردی ، محمد نوفرستی، "برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 7، شماره 26 (1395): 71-96. magiran.com/p1818667
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohammad Noferesti, "Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function", Journal of Economics and Modeling 7, no.26 (2016): 71-96. magiran.com/p1818667
اباذر کریمی راهجردی ، محمد نوفرستی، (1395). 'برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای'، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7(26)، صص.71-96. magiran.com/p1818667
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohammad Noferesti, (2016). 'Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function', Journal of Economics and Modeling, 7(26), pp.71-96. magiran.com/p1818667
اباذر کریمی راهجردی ؛ محمد نوفرستی. "برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7 ،26 ، 1395، 71-96. magiran.com/p1818667
Abazar Karimi Rahjerdi ; Mohammad Noferesti. "Estimating Energy Elasticity of Substitution within a Macro-Production Function of Iran Using a two stage CES Function", Journal of Economics and Modeling, 7, 26, 2016, 71-96. magiran.com/p1818667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال