ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سعیدی پور، زینب بوعلی، (1396). بررسی تاثیر برخی علف کش های پس رویشی بر مدیریت علف های هرز و صفات مربوط به عملکرد در باقلا (Vicia faba)، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8(2)، 205-214. magiran.com/p1819223
Saeed Saeedipour, Zeinab Boali, (2018). Efficacy evaluation of some herbicides for weed management and yield attributes in broad bean (Vicia faba), Iranian Journal of Pulses Reseach, 8(2), 205-214. magiran.com/p1819223
سعید سعیدی پور، زینب بوعلی، بررسی تاثیر برخی علف کش های پس رویشی بر مدیریت علف های هرز و صفات مربوط به عملکرد در باقلا (Vicia faba). مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1396؛ 8(2): 205-214. magiran.com/p1819223
Saeed Saeedipour, Zeinab Boali, Efficacy evaluation of some herbicides for weed management and yield attributes in broad bean (Vicia faba), Iranian Journal of Pulses Reseach, 2018; 8(2): 205-214. magiran.com/p1819223
سعید سعیدی پور، زینب بوعلی، "بررسی تاثیر برخی علف کش های پس رویشی بر مدیریت علف های هرز و صفات مربوط به عملکرد در باقلا (Vicia faba)"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 8، شماره 2 (1396): 205-214. magiran.com/p1819223
Saeed Saeedipour, Zeinab Boali, "Efficacy evaluation of some herbicides for weed management and yield attributes in broad bean (Vicia faba)", Iranian Journal of Pulses Reseach 8, no.2 (2018): 205-214. magiran.com/p1819223
سعید سعیدی پور، زینب بوعلی، (1396). 'بررسی تاثیر برخی علف کش های پس رویشی بر مدیریت علف های هرز و صفات مربوط به عملکرد در باقلا (Vicia faba)'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8(2)، صص.205-214. magiran.com/p1819223
Saeed Saeedipour, Zeinab Boali, (2018). 'Efficacy evaluation of some herbicides for weed management and yield attributes in broad bean (Vicia faba)', Iranian Journal of Pulses Reseach, 8(2), pp.205-214. magiran.com/p1819223
سعید سعیدی پور؛ زینب بوعلی. "بررسی تاثیر برخی علف کش های پس رویشی بر مدیریت علف های هرز و صفات مربوط به عملکرد در باقلا (Vicia faba)". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 8 ،2 ، 1396، 205-214. magiran.com/p1819223
Saeed Saeedipour; Zeinab Boali. "Efficacy evaluation of some herbicides for weed management and yield attributes in broad bean (Vicia faba)", Iranian Journal of Pulses Reseach, 8, 2, 2018, 205-214. magiran.com/p1819223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال