ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه افشارپور، مریم نزاکت الحسینی ، شیلا صفوی، (1397). اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20(1)، 32. magiran.com/p1819372
Marzieh Afsharpour, Maryam Nezakat-Alhosseini , Shila Safavi, (2018). The Effect of Working Memory Capacity on the Observational Learning of a Sequential Motor Task, Advances in Cognitive Science, 20(1), 32. magiran.com/p1819372
مرضیه افشارپور، مریم نزاکت الحسینی ، شیلا صفوی، اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1397؛ 20(1): 32. magiran.com/p1819372
Marzieh Afsharpour, Maryam Nezakat-Alhosseini , Shila Safavi, The Effect of Working Memory Capacity on the Observational Learning of a Sequential Motor Task, Advances in Cognitive Science, 2018; 20(1): 32. magiran.com/p1819372
مرضیه افشارپور، مریم نزاکت الحسینی ، شیلا صفوی، "اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 20، شماره 1 (1397): 32. magiran.com/p1819372
Marzieh Afsharpour, Maryam Nezakat-Alhosseini , Shila Safavi, "The Effect of Working Memory Capacity on the Observational Learning of a Sequential Motor Task", Advances in Cognitive Science 20, no.1 (2018): 32. magiran.com/p1819372
مرضیه افشارپور، مریم نزاکت الحسینی ، شیلا صفوی، (1397). 'اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20(1)، صص.32. magiran.com/p1819372
Marzieh Afsharpour, Maryam Nezakat-Alhosseini , Shila Safavi, (2018). 'The Effect of Working Memory Capacity on the Observational Learning of a Sequential Motor Task', Advances in Cognitive Science, 20(1), pp.32. magiran.com/p1819372
مرضیه افشارپور؛ مریم نزاکت الحسینی ؛ شیلا صفوی. "اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 20 ،1 ، 1397، 32. magiran.com/p1819372
Marzieh Afsharpour; Maryam Nezakat-Alhosseini ; Shila Safavi. "The Effect of Working Memory Capacity on the Observational Learning of a Sequential Motor Task", Advances in Cognitive Science, 20, 1, 2018, 32. magiran.com/p1819372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال