ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزال محمد قلی پور اقدم ، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، (1397). مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف، مجله پزشکی ارومیه، 29(1)، 74-84. magiran.com/p1819546
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, (2018). COMPARISON OF THE SCAPULAR STABILIZATION AND CONSCIOUS CONTROL TRAINING ON SELECTED KINEMATIC OF SCAPULAR IN SUBJECTS WITH SCAPULAR DYSKINESIS, Urmia Medical Journal, 29(1), 74-84. magiran.com/p1819546
غزال محمد قلی پور اقدم ، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(1): 74-84. magiran.com/p1819546
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, COMPARISON OF THE SCAPULAR STABILIZATION AND CONSCIOUS CONTROL TRAINING ON SELECTED KINEMATIC OF SCAPULAR IN SUBJECTS WITH SCAPULAR DYSKINESIS, Urmia Medical Journal, 2018; 29(1): 74-84. magiran.com/p1819546
غزال محمد قلی پور اقدم ، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، "مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 1 (1397): 74-84. magiran.com/p1819546
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, "COMPARISON OF THE SCAPULAR STABILIZATION AND CONSCIOUS CONTROL TRAINING ON SELECTED KINEMATIC OF SCAPULAR IN SUBJECTS WITH SCAPULAR DYSKINESIS", Urmia Medical Journal 29, no.1 (2018): 74-84. magiran.com/p1819546
غزال محمد قلی پور اقدم ، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، (1397). 'مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف'، مجله پزشکی ارومیه، 29(1)، صص.74-84. magiran.com/p1819546
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, (2018). 'COMPARISON OF THE SCAPULAR STABILIZATION AND CONSCIOUS CONTROL TRAINING ON SELECTED KINEMATIC OF SCAPULAR IN SUBJECTS WITH SCAPULAR DYSKINESIS', Urmia Medical Journal, 29(1), pp.74-84. magiran.com/p1819546
غزال محمد قلی پور اقدم ؛ امیر لطافتکار؛ ملیحه حدادنژاد. "مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،1 ، 1397، 74-84. magiran.com/p1819546
Ghazal Mohammad Golipor Agdam; Amir Letafatkar; Maliheh Hadadnezhad. "COMPARISON OF THE SCAPULAR STABILIZATION AND CONSCIOUS CONTROL TRAINING ON SELECTED KINEMATIC OF SCAPULAR IN SUBJECTS WITH SCAPULAR DYSKINESIS", Urmia Medical Journal, 29, 1, 2018, 74-84. magiran.com/p1819546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال