ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فیاض، حسن یگانه، هادی افراه، اسماعیل علیاکبرزاده آلنی، الله وردی نوری، مینا بیات، محمد جواد مهدوی، (1397). تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد مغانی با روش شاخص انتخاب گونه در مرتع یایپاق اردبیل، مجله مرتع، 12(1)، 14-23. magiran.com/p1819681
محمد فیاض، حسن یگانه، هادی افراه، اسماعیل علیاکبرزاده آلنی، الله وردی نوری، مینا بیات، محمد جواد مهدوی، تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد مغانی با روش شاخص انتخاب گونه در مرتع یایپاق اردبیل. مجله مرتع، 1397؛ 12(1): 14-23. magiran.com/p1819681
محمد فیاض، حسن یگانه، هادی افراه، اسماعیل علیاکبرزاده آلنی، الله وردی نوری، مینا بیات، محمد جواد مهدوی، "تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد مغانی با روش شاخص انتخاب گونه در مرتع یایپاق اردبیل"، مجله مرتع 12، شماره 1 (1397): 14-23. magiran.com/p1819681
محمد فیاض، حسن یگانه، هادی افراه، اسماعیل علیاکبرزاده آلنی، الله وردی نوری، مینا بیات، محمد جواد مهدوی، (1397). 'تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد مغانی با روش شاخص انتخاب گونه در مرتع یایپاق اردبیل'، مجله مرتع، 12(1)، صص.14-23. magiran.com/p1819681
محمد فیاض؛ حسن یگانه؛ هادی افراه؛ اسماعیل علیاکبرزاده آلنی؛ الله وردی نوری؛ مینا بیات؛ محمد جواد مهدوی. "تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد مغانی با روش شاخص انتخاب گونه در مرتع یایپاق اردبیل". مجله مرتع، 12 ،1 ، 1397، 14-23. magiran.com/p1819681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال