ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، محمدحسین مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی، سید محمد حسینی، (1396). مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران، نشریه اقتصاد پولی، مالی، 24(14)، 30-68. magiran.com/p1820313
Farzaneh Ahmadian Yazdi, Masoud Homayouni Far, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Mohammad Ali Falahi, Seyyed Mohammad Hoseini, (2018). Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran, Monetary And Financial Economics, 24(14), 30-68. magiran.com/p1820313
فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، محمدحسین مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی، سید محمد حسینی، مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران. نشریه اقتصاد پولی، مالی، 1396؛ 24(14): 30-68. magiran.com/p1820313
Farzaneh Ahmadian Yazdi, Masoud Homayouni Far, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Mohammad Ali Falahi, Seyyed Mohammad Hoseini, Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran, Monetary And Financial Economics, 2018; 24(14): 30-68. magiran.com/p1820313
فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، محمدحسین مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی، سید محمد حسینی، "مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران"، نشریه اقتصاد پولی، مالی 24، شماره 14 (1396): 30-68. magiran.com/p1820313
Farzaneh Ahmadian Yazdi, Masoud Homayouni Far, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Mohammad Ali Falahi, Seyyed Mohammad Hoseini, "Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran", Monetary And Financial Economics 24, no.14 (2018): 30-68. magiran.com/p1820313
فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، محمدحسین مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی، سید محمد حسینی، (1396). 'مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران'، نشریه اقتصاد پولی، مالی، 24(14)، صص.30-68. magiran.com/p1820313
Farzaneh Ahmadian Yazdi, Masoud Homayouni Far, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Mohammad Ali Falahi, Seyyed Mohammad Hoseini, (2018). 'Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran', Monetary And Financial Economics, 24(14), pp.30-68. magiran.com/p1820313
فرزانه احمدیان یزدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدعلی فلاحی؛ سید محمد حسینی. "مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران". نشریه اقتصاد پولی، مالی، 24 ،14 ، 1396، 30-68. magiran.com/p1820313
Farzaneh Ahmadian Yazdi; Masoud Homayouni Far; Mohammad Hosein Mahdavi Adeli; Mohammad Ali Falahi; Seyyed Mohammad Hoseini. "Investigating the Role of Financial Development on the Effects of Natural Resource Rents on other Kinds of Capital in Iran", Monetary And Financial Economics, 24, 14, 2018, 30-68. magiran.com/p1820313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال