ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خیرخواه، سعید حسنی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، محمد هادی سخاوتی، مونا صالحی نسب، (1396). مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(4)، 461-470. magiran.com/p1820360
Zahra Kheirkhah, Saeed Hassani, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mohammad Hadi Sekhavati, Mona Salehi Nasab, (2018). Comparison of Different Models for Estimation of Heritability of Egg Quality Traits in Khorasan Razavi Native Fowl, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(4), 461-470. magiran.com/p1820360
زهرا خیرخواه، سعید حسنی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، محمد هادی سخاوتی، مونا صالحی نسب، مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1396؛ 9(4): 461-470. magiran.com/p1820360
Zahra Kheirkhah, Saeed Hassani, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mohammad Hadi Sekhavati, Mona Salehi Nasab, Comparison of Different Models for Estimation of Heritability of Egg Quality Traits in Khorasan Razavi Native Fowl, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2018; 9(4): 461-470. magiran.com/p1820360
زهرا خیرخواه، سعید حسنی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، محمد هادی سخاوتی، مونا صالحی نسب، "مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 9، شماره 4 (1396): 461-470. magiran.com/p1820360
Zahra Kheirkhah, Saeed Hassani, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mohammad Hadi Sekhavati, Mona Salehi Nasab, "Comparison of Different Models for Estimation of Heritability of Egg Quality Traits in Khorasan Razavi Native Fowl", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 9, no.4 (2018): 461-470. magiran.com/p1820360
زهرا خیرخواه، سعید حسنی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، محمد هادی سخاوتی، مونا صالحی نسب، (1396). 'مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(4)، صص.461-470. magiran.com/p1820360
Zahra Kheirkhah, Saeed Hassani, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mohammad Hadi Sekhavati, Mona Salehi Nasab, (2018). 'Comparison of Different Models for Estimation of Heritability of Egg Quality Traits in Khorasan Razavi Native Fowl', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(4), pp.461-470. magiran.com/p1820360
زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب. "مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9 ،4 ، 1396، 461-470. magiran.com/p1820360
Zahra Kheirkhah; Saeed Hassani; Saeed Zerehdaran; Mojtaba Ahani Azari; Mohammad Hadi Sekhavati; Mona Salehi Nasab. "Comparison of Different Models for Estimation of Heritability of Egg Quality Traits in Khorasan Razavi Native Fowl", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9, 4, 2018, 461-470. magiran.com/p1820360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال