ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید افشین سجادی ، محمدعلی آقاجانی، هدی عاصمی، محمدرضا نجفی، (1396). بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان، نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی، 5(2)، 1-12. magiran.com/p1820496
Seyed Afshin Sajadi , (2018). Status of tobacco black shank disease in Golestan province, Research in Plant Pathology, 5(2), 1-12. magiran.com/p1820496
سید افشین سجادی ، محمدعلی آقاجانی، هدی عاصمی، محمدرضا نجفی، بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان. نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی، 1396؛ 5(2): 1-12. magiran.com/p1820496
Seyed Afshin Sajadi , Status of tobacco black shank disease in Golestan province, Research in Plant Pathology, 2018; 5(2): 1-12. magiran.com/p1820496
سید افشین سجادی ، محمدعلی آقاجانی، هدی عاصمی، محمدرضا نجفی، "بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان"، نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 5، شماره 2 (1396): 1-12. magiran.com/p1820496
Seyed Afshin Sajadi , "Status of tobacco black shank disease in Golestan province", Research in Plant Pathology 5, no.2 (2018): 1-12. magiran.com/p1820496
سید افشین سجادی ، محمدعلی آقاجانی، هدی عاصمی، محمدرضا نجفی، (1396). 'بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان'، نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی، 5(2)، صص.1-12. magiran.com/p1820496
Seyed Afshin Sajadi , (2018). 'Status of tobacco black shank disease in Golestan province', Research in Plant Pathology, 5(2), pp.1-12. magiran.com/p1820496
سید افشین سجادی ؛ محمدعلی آقاجانی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی. "بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان". نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی، 5 ،2 ، 1396، 1-12. magiran.com/p1820496
Seyed Afshin Sajadi . "Status of tobacco black shank disease in Golestan province", Research in Plant Pathology, 5, 2, 2018, 1-12. magiran.com/p1820496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال