ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی محمدی ده چشمه، ناهید سجادیان، نرگس قیصری، (1397). بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، 217-239. magiran.com/p1820880
Mostafa Mohamadi Deh Cheshme , (2018). Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), 217-239. magiran.com/p1820880
مصطفی محمدی ده چشمه، ناهید سجادیان، نرگس قیصری، بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(48): 217-239. magiran.com/p1820880
Mostafa Mohamadi Deh Cheshme , Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(48): 217-239. magiran.com/p1820880
مصطفی محمدی ده چشمه، ناهید سجادیان، نرگس قیصری، "بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 48 (1397): 217-239. magiran.com/p1820880
Mostafa Mohamadi Deh Cheshme , "Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.48 (2018): 217-239. magiran.com/p1820880
مصطفی محمدی ده چشمه، ناهید سجادیان، نرگس قیصری، (1397). 'بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، صص.217-239. magiran.com/p1820880
Mostafa Mohamadi Deh Cheshme , (2018). 'Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), pp.217-239. magiran.com/p1820880
مصطفی محمدی ده چشمه؛ ناهید سجادیان؛ نرگس قیصری. "بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،48 ، 1397، 217-239. magiran.com/p1820880
Mostafa Mohamadi Deh Cheshme . "Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 48, 2018, 217-239. magiran.com/p1820880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال