ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بختیار فیضی زاده، علی خدمت زاده، محمدرضا نیکجو، (1397). ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، 201-216. magiran.com/p1820881
Bakhtiar Feizizadeh Dr , (2018). Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), 201-216. magiran.com/p1820881
بختیار فیضی زاده، علی خدمت زاده، محمدرضا نیکجو، ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(48): 201-216. magiran.com/p1820881
Bakhtiar Feizizadeh Dr , Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(48): 201-216. magiran.com/p1820881
بختیار فیضی زاده، علی خدمت زاده، محمدرضا نیکجو، "ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 48 (1397): 201-216. magiran.com/p1820881
Bakhtiar Feizizadeh Dr , "Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.48 (2018): 201-216. magiran.com/p1820881
بختیار فیضی زاده، علی خدمت زاده، محمدرضا نیکجو، (1397). 'ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، صص.201-216. magiran.com/p1820881
Bakhtiar Feizizadeh Dr , (2018). 'Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), pp.201-216. magiran.com/p1820881
بختیار فیضی زاده؛ علی خدمت زاده؛ محمدرضا نیکجو. "ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،48 ، 1397، 201-216. magiran.com/p1820881
Bakhtiar Feizizadeh Dr . "Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 48, 2018, 201-216. magiran.com/p1820881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال