ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم بیات ورکشی، روژین فصیحی، (1397). مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، 165-182. magiran.com/p1820884
Maryam Bayatvarkeshi Dr , Rojin Fasihi, (2018). Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), 165-182. magiran.com/p1820884
مریم بیات ورکشی، روژین فصیحی، مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(48): 165-182. magiran.com/p1820884
Maryam Bayatvarkeshi Dr , Rojin Fasihi, Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(48): 165-182. magiran.com/p1820884
مریم بیات ورکشی، روژین فصیحی، "مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 48 (1397): 165-182. magiran.com/p1820884
Maryam Bayatvarkeshi Dr , Rojin Fasihi, "Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.48 (2018): 165-182. magiran.com/p1820884
مریم بیات ورکشی، روژین فصیحی، (1397). 'مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، صص.165-182. magiran.com/p1820884
Maryam Bayatvarkeshi Dr , Rojin Fasihi, (2018). 'Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), pp.165-182. magiran.com/p1820884
مریم بیات ورکشی؛ روژین فصیحی. "مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،48 ، 1397، 165-182. magiran.com/p1820884
Maryam Bayatvarkeshi Dr ; Rojin Fasihi. "Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 48, 2018, 165-182. magiran.com/p1820884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال